ผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากความคิดเห็นของสถานประกอบการในต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • ภรณ์ฑิพย์ เจริญราษฎร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จีระศักดิ์ เกษจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น , สถานประกอบการในต่างประเทศ, การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากความคิดเห็นของสถานประกอบการในต่างประเทศ และเพื่อประเมินทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ สถานประกอบการ ณ ต่างประเทศ ที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 24 แห่ง ได้มาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าของกิจการ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ ของสถานประกอบการ ณ ต่างประเทศ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 18 ข้อ เป็นแบบเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลการประเมินทักษะของนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ทั้ง 8 ทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  ทำให้ทราบผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ และทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในต่างประเทศเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะตามความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ให้เกิดการร่วมมือดำเนินการด้วยกันอย่างแท้จริงทั้งในการร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ตลอดจนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจน 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กาญจนา ส่งสวัสดิ์, ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์, และ สุมาลี บุญนุช. (2559). การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ. รายงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุกรี. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

กานดา จันทร์แย้ม. (2565). ทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาภาคใต้ประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา., 17(3), 127-137.

ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2559). กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ., 29(2), 31-48.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2565). คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิไลลักษณ์ ขาวสะอาด. (2561). ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษาอุดมศึกษาไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์., 7(3), 206-218.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2564). หลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE).

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). แนวปฏิบัติที่ดีสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พิมพ์ครั้งที่ 1). โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์. (2561). คุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 4.0”. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี., 12(20), 404-416.

อดิศา เบญจรัตนานนท์. (2560). ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 28(2), 184-194.

อินทิรา มีอินทร์เกิด. (2562). การบูรณาการการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยสยาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28