กองบรรณาธิการ

 บรรณาธิการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์

      Assistant professor Dr. Thatchai Chittranun

      E-mail : thatchai.c@msu.ac.th

   ผู้ช่วยบรรณาธิการ

     อาจารย์ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์

    Dr. Surachet Noirid 

    E-mail : surachet.n@msu.ac.th 

 

    ภาควิชา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    โทรศัพท์ 043-75432-40 ต่อ 6234 โทรสาร 043-721764