การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • วัตถุประสงค์ของวารสาร
  วาสารเปิดรับผลงานวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร เป็นผลงานวิชาการทางการศึกษา การบริหารและนิเทศทางการศึกษา และผลการค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ มีเนื้อหาสาระน่าสนใจ เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ และเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นๆ มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร์ในวารสารใด ๆ

  บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • คำชี้แจงสำหรับผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่กับวารสาร
  1. วารสารดำเนินการด้วยความเป็นกลาง โดยไม่มี priority ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นพิเศษ
  2. วารสารรับเฉพาะบทความที่ขอบเขตเนื้อหาเป็นไปตามที่วารสารกำหนด
  3. ระยะเวลาการออกใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งแต่ละบทความจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. การเตรียมต้นฉบับ ให้มีรูปแบบดังนี้
  4.1 ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ
  4.2 รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบบนกระดาษด้านละ 3.5 เชนติเมตร ขอบล่าง ด้านซ้ายและขวา ด้านละ 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์
  4.3 ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้
  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา
  ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา
  หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา
  หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา
  เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวปกติ
  เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้น สังกัดของผู้แต่ง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ
  4.4 จำนวนหน้า (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ความยาวของบทความ 15-20 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • 5. เตรียมเนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อและการจัดเรียงลำดับ ดังนี้
  5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.2 ชื่อ-สกุลผู้แต่งทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5.3 บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 250 คำ
  5.4 คำสำคัญภาษาไทย 3-5 คำ
  5.5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ
  5.6 คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 3-5 คำ
  5.7 บทนำ
  5.8 วัตถุประสงค์การวิจัย
  5.9 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
  5.10. วิธีการวิจัย ระบุรูปแบบการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง ตัวแปรในการวิจัย เครื่องมือ
  และการหาคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  5.11 ผลการวิจัย นำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย APA 7th edition
  5.12 อภิปรายผล อธิบายว่าผลการวิจัยที่ได้เป็นอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในการกล่าวอ้างถึงผลการวิจัยที่ได้ศึกษา เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น และผลที่ได้มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และผลงานวิจัยของนักวิชาการคนใดบ้าง)
  5.13 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  5.14 เอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบการอ้างอิง APA (American Psychological Association) 7th edition
 • 6. การเตรียมเนื้อหาของบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำดับของเนื้อหาบทความ ดังนี้
  6.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6.2 ชื่อ-สกุลผู้แต่งทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  6.3 บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 250 คำ โดยระบุรายละเอียดของเนื้อหาของบทความ
  โดยย่อให้ได้ใจความสำคัญ
  6.4 คำสำคัญภาษาไทย 3-5 คำ
  6.5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ โดยระบุรายละเอียดของเนื้อหาของบทความโดยย่อให้ได้ใจความสำคัญที่มีความสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
  6.6 คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) 3-5 คำ
  6.7 บทนำ เกริ่นนำเนื้อหา ก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในบทความ
  6.8 เนื้อหา เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ของผู้เขียน มีความน่าสนใจ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
  6.9 บทสรุป สรุปเนื้อของบทความทั้งหมดให้ได้ใจความสำคัญ กระชับ และตรงประเด็น
  6.10 เอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบการอ้างอิง APA 7th edition (American Psychological Association)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำผู้แต่ง

Articles

Section default policy

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ