กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากความคิดเห็นของสถานประกอบการในต่างประเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy