เกี่ยวกับวารสาร

ปัจจุบันวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มีการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่มีความสนใจในการส่งบทความ สามารถส่งผ่านระบบ ThaiJo ที่หน้า website ได้ตลอดทั้งปี

ผู้ที่มีความสนใจในการสืบค้นบทความในวารสารฉบับเก่าของทางวารสาร สามารถสืบค้นได้ที่
คลิก

ผู้ที่มีความสนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่กับทางวารสาร สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้ คลิก 

การตรวจสอบทางวิชาการ
บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3 ท่าน โดยมีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ฯ

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
      ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
       ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
       ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

อัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

       ผู้นิพนธ์เป็น คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้นิพนธ์เป็น บุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท/1 บทความ โดยผู้เขียนจะชำระค่าธรรมเนียมเมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิ และตอบรับการตีพิพม์ (Accept) 

     กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ติดต่อ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ภาควิชาการบริหารการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6234, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : edujournal.as@gmail.com