รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ณปภา วาดเขียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ต้องลักษณ์ บุญธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

รูปแบบการนิเทศ , การจัดการเรียนรู้ , ครูต่างชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูต่างชาติ และครูในโรงเรียนที่เปิดทำการสอนโปรแกรม EP IEP และ Bilingual  ในระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 255 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .86 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรทั้งหมดมาเข้าสมการ         ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง รูปแบบการนิเทศโดยผู้บริหาร รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอาชีพ และรูปแบบการนิเทศแบบคลินิก สามารถพยากรณ์การจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติ ได้ร้อยละ 62.2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

คมสัน พิมพ์วาปี และ จุไรรัตน์ สุดรุ่ง. (2563). รูปแบบการนิเทศการสอนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์. (วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563).

ชัชรีย์ บุนนาค. (2018). ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2564 – 2568. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”.

ธนัฏฐา วุฒิวณิชย์. (2563). รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2563).

บดินทร์ เซนย์วิบูลย์.(2559). การนําเสนอแนวทางการจัดการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษของครูต่างชาติในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

มารุต ทรรศนากรกุล. (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนิเทศที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิไลพร ชิมชาติ. (2560). แนวทางการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

สำนักปลัดกระทรวงกาศึกษาธิการ. (2564). ผลการทดสอบ O-NET ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

สมบัติ คชสิทธิ์. (2560). การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนยุค THAILAND 4.0. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560.

อิทธิวดี อึ้งรัศมี. (2564). แนวทางการบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อใช้ในหน่วยงานและชุมชน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

Glatthorn, A. A. (1984). Differentiated Supervision. Washington D.C.: Association for Supervision and Curriculum Development.

Stellah. (2020). Relationship between Instructional Supervision and Teacher’s Performance among Public Secondary Schools in Nandi

North Sub-country, Kenya. (East Africa Journal of Education and Social Sciences, EAJESS - September 2020, page. 90-97).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31